Algemene Voorwaarden

Definities

Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedereen die gebruik maakt van producten, diensten en/of een overeenkomst is aangegaan met Ramona’s Keuken.

Met Partners worden alle bedrijven bedoeld waarmee Ramona’s Keuken samenwerkt.

In de Voorwaarde betekent event een workshop of dienst van Ramona’s Keuken voor een selecte groep mensen op een afgesproken datum of tijdens een bepaalde periode. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd. Bij aanmelding gaat de aanvrager akkoord met de informatie en voorwaarden van Ramona’s Keuken beschreven zoals hieronder.

Toepassing

   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle events en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Ramona’s Keuken. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk voorafgaand aan het event schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Programma

Alle besproken programma-onderdelen, programmatijden en samenstellingen van events zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer Ramona’s Keuken te weinig aanmeldingen ontvangt, kan een reservering altijd worden geannuleerd of in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door Ramona’s Keuken wordt het al betaalde binnen 30 dagen teruggestort. Voor de workshops geldt een minimale deelname. Wanneer de groep te klein is, zal het minimale bedrag voor de minimale deelname worden berekend. Bijvoorbeeld: minimale deelname is 6 personen, de groep bestaat uit 4 personen, er zal voor 6 personen worden berekend/ gefactureerd. Ramona’s Keuken bepaald ten alle tijden het minimale bedrag.

.

  Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking

Een offerte is vastgesteld op basis van de informatie die de opdrachtgever aan Ramona’s Keuken verstrekt; aan telfouten en verschrijvingen, alsmede verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleent. Als Ramona’s Keuken in overleg, bij gebleken belangstelling, al met de uitvoering/ aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie die staan omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d. De opdrachtgever staat ervoor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiele informatie aan Ramona’s Keuken heeft verstrekt. Ramona’s Keuken zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. Ramona’s Keuken kan wijzigingen aanbrengen in het programma.

De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomstalle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Ramona’s Keuken te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het event. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De opdrachtgever kan voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Ramona’s Keuken ois jegens Ramona’s Keuken hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden _ afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden _ niet aan derden ter beschikking gesteld of voor andere doeleinden gebruikt.

Overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Ramona’s Keuken is eerst gebonden door het toesturen van de opdracht, schriftelijk dan wel per e-mail, en de factuur aan de klant. Ramona’s Keuken heeft het recht aanvragen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de aanvraag te verbinden. Als de aanvraag niet door Ramona’s Keuken wordt geaccepteerd, krijgt de klant binnen tien werkdagen daarvan bericht.


Bezoekgegevens

       Op deze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren. Ramona’s Keuken zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties.

Reserveren

        Als er wordt gereserveerd voor een event geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval altijd vóór het event, door Ramona’s Keuken dient te worden ontvangen. Het is mogelijk om het te verwachten minimun aantal personen te reserveren en tot 7 dagen vóór het evenement 20% extra personen bij te boeken. (Mits de locatie qua capaciteit het aankan). De bijbetaling hiervoor dienst eveneens vóór het evenement betaald te worden.

Overmacht

Onder overmacht verstaat Ramona’s Keuken situaties die het gevolg zijn van buitenproportioneel onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden, brand, natuurinvloeden, molest, stakingen, ziekte, geboorte, overlijden, stremmingen of welke overmachtsituatie dan ook. Buitenevents vinden altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties zoals storm en onweer. Dit wordt ter plekke bepaald. Voor binnenevents geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht. Ramona’s Keuken beschouwr situaties die duidelijk het gevolg zijn van menselijk handelen of niet, niet als overmacht zoals bijvoorbeeld vertragingen en mechanisch pech. In geval van overmacht heeft Ramona’s Keuken het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Ramona’s Keuken zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

Annuleringen en wijzigingen

        Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt. Als een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen:

A. Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstio dat het programma zou moeten aanvangen, worden naast de reserveringskosten 7,50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

B. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoelde tijdstip 15% van het totaalbedrag met een minimum van 25 euro per groep

C. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 30% van het totaalbedrag

D. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 75% van het totaalbedrag

E. Bij annulering binnen 7 dagen voor bedoeld tijdstip 100% van het totaalbedrag

    

Wijzigingen in aantallen deelnemers

De reservering kan door de opdrachtgever worden gewijzigd als en voor zover dit mogelijk is. 

      Vermindering van het aantal personen binnen de minimale deelname kan de klant kosteloos doorgeven tot uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van het programma. Dit laatste bekende aantal wordt in rekening gebracht, ook als er op de dag zelf minder deelnemers blijken te zijn dan opgegeven. Uitzondering hierop zijn afmeldingen wegens overmacht zoals beschreven in Overmacht. Eén en ander ter beoordeling aan Ramona’s Keuken. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Wel is het ten allen tijde mogelijk andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen. Bij extra deelnemers op de dag van het event dan van te voren opgegeven, ontvangt de opdrachtgever na afloop van het event een tweede factuur.

Wet Koop Op Afstand

        @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }         p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; background: transparent }     

Conform het gestelde in artikel 46 i lid 3 Burgerlijk Wetboek, is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op onze dienstverlening betreffende de events.


Prijzen en Kosten

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. (Belasting Toegevoegde Waarde), tenzij anders vermeld. De kosten vermeld op de website zijn inclusief alle activiteiten, maar exclusief eventueel vervoer- en verzendkosten, tenzij anders vermeld. Prijsindicaties worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag. Ramona’s Keuken behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.


Betalingen

De opdrachtgever zal bij of na onze bevestiging van de boeking een factuur ontvangen per post en/of per e-mail (PDF), welke – tenzij anders vermeld –  binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voorafgaand aan het event dient te zijn voldaan. De opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor het restand van de begroting. Eventueel meerverbruik tijdens het event zelf, dienst op de dag van het event ter plaatse en contant te worden voldaan. Wanneer er door Ramona’s Keuken geen betaling is ontvangen binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente aan Ramona’s Keuken verschuldigd. Bovendien is Ramona’s Keuken op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het event te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het event zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen 7,50 euro administratie kosten. Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Ramona’s Keuken maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste van de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.


     Deelname

Deelname aan de events die georganiseerd zijn door Ramona’s Keuken, is vrijwillig. Ramona’s Keuken behoudt zich het recht voor om deelnemers die fysiek of mentaal niet de juiste conditie te hebben, te weigeren voor deelname aan de activiteiten. Ramona’s Keuken mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of anders onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een event uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat. Eén en ander ter beoordeling aan Ramona’s Keuken behoud.

Aansprakelijkheid Schade

Alle deelnemers aan events georganiseerd door Ramona’s Keuken nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan events georganiseerd door Ramona’s Keuken zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifiek events dienen dit te melden aan de betreffende begeleider van het event. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooral te melden aan de betreffende begeleider van het event. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/ of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de (vertegenwoordiger van de)partner te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het event. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of dien vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het is bestemd. De deelnemer dienst eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zinder toestemming van de (vertegenwoordiger van de ) partner.

De deelnemer stelt de (vertegenwoordiger van de) partner zo spoedig mogelijk, maar uiterlijkbij het eind van het event, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf gesproken plaats overdragen aan de (vertegenwoordiger van de) partner eb we in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk. Ramona’s Keuken is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de deelnemer in rekening te brengen tegen 7,50 euro administratiekosten.

Ramona’s Keuken is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door Ramona’s Keuken en/of partners. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Ramona’s Keuken en/of partners. Ieder aansprakelijkheid van Ramona’s Keuken is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Als en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaats vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door Ramona’s Keuken voor het betreffende event ontvangen betaling, met een maximum van 2500 euro. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Niet alleen Ramona’s Keuken, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van Ramona’s Keuken een beroep doen. Voorwaarde voor het ontstaan van enige recht op schadevergoeding is steeds dat binnen bekwame tijd nadat de schade bekend is geworden of de schade bekend had kunnen zijn, de schade schriftelijk bij Ramona’s Keuken kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt ieder geval te vervallen als niet binnen 1 jaar nadat de hoogte van de schade bekend is geworden of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.

Ramona’s Keuken is in ieder geval niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, vertragingen door mechanische pech, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.

b. het niet houden aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften door de deelnemer.

c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Ramona’s Keuken en die krachtens de Nederlandse wer of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Ramona’s Keuken kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Ramona’s Keuken aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering.

Klachten en Geschillen

        Ramona’s Keuken is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten  van de opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden, haar partners. Ramona’s Keuken is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die partners. Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dienst altijd en eerst ter plekke gemeld te worden bij de betreffende begeleider van het event. Vervolgens dient deze schriftelijk (per post/e-mail) binnen 10 werkdagen na de activiteit aan ons kenbaar gemaakt te worden, waarna Ramona’s Keuken een ontvangstbevestiging zal sturen. Er zal informatie ingewonnen worden bij de begeleider en/of uitvoerende partner waarvoor de betreffende begeleider de uitvoering van het event verzorgd. Binnen 10 werkdagen zal er een reactie verstuurd worden naar de opdrachtgever. De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht en de situatie.


         

Alle geschillen – ook daaronder begrepen die slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan of van de overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter. De overeenkomst tussen Ramona’s Keuken en de klant en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen zijn onderworpen aan het Nederlands recht.